Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 
  1. Úvod
  2. Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

 

  1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Ivage s.r.o. IČO: 46811087, so sídlom Vajkovce 150, Vajkovce 044 43, (ďalej len ako „predávajúci") a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke / www. ivageshop.sk /  elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade tovaru v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

 

  1. Dĺžka záručnej doby

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) v zmysle zákona s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Ak kupujúci je zároveň aj spotrebiteľ, záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi sa riadi v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

III. Záručné podmienky

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

- mechanickým poškodením tovaru

- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami

- prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov

- tovar, ktorý bol opravovaný zákazníkom

- tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

 

  1. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho tak, že doručí tovar osobne alebo vo forme zásielky, nie však na dobierku do sídla predávajúceho na adresu: Ivage s.r.o. Vajkovce 150 044 43 Vajkovce a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý doručí predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. K tovaru je potrebné spolu s formulárom o vadách pripojiť aj kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru.

Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (Slovenská pošta a.s.), osobne, alebo formou elektronickej pošty.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom alebo písomne (Slovenská pošta a.s.) bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, písomne na poštovú adresu alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.

 

  1. Práva a povinnosti kupujúceho pri reklamácii tovaru alebo služby

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

Kompletné poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 OZ, ktoré znejú: „§ 622 

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  • 623

 (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak nepožaduje výmenu veci.

Kupujúci má právo ak ide o chybu odstrániteľnú na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

 

 

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci môže tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.

 

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1,www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

 

Reklamačný formulár

Meno a priezvisko *
Adresa *
Číslo objednávky *
E-mail *
Telefón *
Meno reklamovaného tovaru *
Číslo účtu *
Popis závady *
Forma vrátenia tovaru *
Opíšte text obrázku*